نویسنده : بصیری، دکتر محمدعلی ؛ افشاری، عبدالرحمن ؛

چکيده: پيوست فرهنگي مفهوم جديدي است که به ملحوظ داشتن سهم فرهنگ در پديده ها و موضوعات فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي معطوف است . در اين نظام ها باور اصلي بر اين اصل استوار است که در عرصه هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي و براساس تنوع فرهنگي هر جامعه اي، بايد برنامه ريزي فرهنگي متناسب با آن شرايط طرح شود. اين در حالي است که ساير نظريه هاي سياسـي معتقدنـد کـه ايـن دولـت اسـت کـه 1- Anarchism ميتواند يک هدف شايسته يا ارزشمند را در جامعه محقق کند، ليبـرال هـا١ معتقدنـد کـه دولت ، حامي حقوق افراد است و امنيت عمومي ٢ را براي عمل شهروندان در جامعه فراهم ميکند . در حالي که در امنيت زيست محيطي تلاش براي کاهش آسيب هايي است که انسان به محيط زيست طبيعي وارد مي کند و اين تاثيرات ساير عرصه هاي زندگي انساني را به مخاطره مي کشاند. اگرچه عوامل متعدد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي بر مساله انضـباط اجتمـاعي تـاثير گذارنـد امـا نتايج تحقيقات در حوزه انضباط اجتماعي نشان دهنده اين مهم است که رابطه معنا داري بين شاخص هاي فرهنگي و اجتماعي از يـک سـو و انضـباط اجتمـاعي در جامعـه وجـود دارد(ملائي، ١٣٨٧ : ٢) به عبارت ديگر مولفه هـاي فرهنگـي در يـک جامعـه در ايجـاد و فقدان انضباط اجتماعي نقش موثري ايفا ميکنند، از طرف ديگر انضباط اجتماعي عامـل مهمي در احساس مسئوليت اجتماعي بين شهروندان تلقي ميگردد.

Noormags پیوست فرهنگی و نقش آن در توسعه امنیت ملی 1815506 (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
فهرست