مجتبایی، کاظم؛ مومنی، اسکندر؛ عامری، محمد علی؛ چکیده:مقدمه: با توجه به نقش موثر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقای امنیت، هدف از این تحقیق شناخت راهبردهای انتظامی تبیین شده در نقشه مهندسی فرهنگی کشور در زمینه ارتقای نظم و امنیت عمومی می باشد. روش: این تحقیق به روش کیفی و با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت است از: فرماندهان، روسا و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اعم از روسای کلانتریها، مسئولان مراکز مشاوره و کارشناسان حوزه اجتماعی آن یگان میباشند. بهطورکلی، در این تحقیق با 15 نفر از کارشناسان، خبرگان، فرماندهان، روسا و مدیران مرتبط با موضوع، مصاحبه شده و یافتههای مصاحبه بهروش تحلیل ساختاری و از طریق کدگذاری باز، مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافتههای تحقیق نشان داد که که از بین راهبردهای انتظامی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، چهار مولفه مشارکت سایر نهادهای اجتماعی و ذیربط، رصد تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جرایم و آسیبهای اجتماعی و اقدامات فرهنگی و حمایتی در خصوص افراد آسیبدیده و در معرض آسیب اجتماعی فرهنگی تاثیر بسزایی در ارتقای نظم و امنیت عمومی دارند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه بین راهبردهای انتظامی نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظم و امنیت عمومی رابطه معنیداری وجود دارد. بنابراین، در این راستا لازم است شاخصهایی چون طراحی و اجرای برنامههای جامع فرهنگی انتظامی، تقویت خدمات مشاوره و مددکاری با رویکرد کاهش آسیب های فرهنگی اجتماعی، تدوین و اجرای پیوست فرهنگی طرح-های پیشگیرانه انتظامی و بالاخره مدیریت هوشمند آسیبها و تهدیدهای اجتماعی با رویکرد فرهنگی جهت ارتقای سطح امنیت عمومی و اجتماعی اجرا گردد.

Noormags راهبردهای انتظامی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در زمینه ارتقای نظم و امنیت عمومی 1121778

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
فهرست