استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحض: مالکیت فکری و فلسفه حقوق

پست الکترونیکی:  dr.hekmatnia@yahoo.com

رديف نام كتاب تأليف / ترجمه محل نشر سال نشر ملاحظات
۱ اصطلاح‌نامه اصول فقه (گروهی) تأليف دفتر تبلیغات اسلامی ۱۳۷۶
۲ اصطلاح‌نامه علوم قرآنی (گروهی) تأليف دفتر تبلیغات اسلامی ۱۳۷۶
۳ آرای عمومی تأليف پژوهشگاه ‌فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸۲
۴ کتاب انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی تأليف مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران ۱۳۸۴
۵ کتاب انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی ترجمه انتشارات تربیت ۱۳۸۵
۶ مسئولیت مدنی در فقه امامیه تأليف پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامي ۱۳۸۶
۷ فلسفه حقوق خانواده (گروهی) تأليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و شورای فرهنگی اجتماعی زنان ۱۳۸۶
۸ مبانی مالکیت فکری تأليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸۶
۹ فلسفه نظام حقوق زن تألیف پژوهشگاه ‌فرهنگ و انديشه اسلامي و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ۱۳۹۰
۱۰ حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زن تألیف پژوهشگاه ‌فرهنگ و انديشه اسلامي و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ۱۳۹۰
۱۱ حقوق زن و خانواده تألیف پژوهشگاه ‌فرهنگ و انديشه اسلامي و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ۱۳۹۰
۱۲ ترجمه و تحقیق فلسفه مالکیت فکری تألیف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۹۱
۱۳ آزادی بیان تألیف دانشگاه آزاد و پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۹۵
۱۴ مبانی بینشی و ارزشی نقشه جامع علمی تالیف وزارت علوم
۱۵ اصول نظام مالکیت فکری تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۱۶ ساختار نظام مالکیت فکری تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۴-
۱۷ نظام سازی

(تبیین مولفه‌های نظام‌سازی اسلامی و بررسی نقش الگوی راهبردی تحول علوم انسانی ـ اسلامی و الگوی راهبردی اسلامی- ایرانی پیشرفت در تحول و تعالی جامعه اسلامی با رویکرد تمدن‌سازی اسلامی»)

اجرای طرح و تالیف دانشگاه دفاع ملی ۱۳۹۴-

مدارج تحصیلی 

ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور تاریخ
۱ کارشناسی حقوق تهران (پردیس قم) ایران ۱۳۷۳
۲ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تربیت مدرس ایران ۱۳۷۶
۳ دکتری حقوق خصوصی تربیت مدرس ایران ۱۳۸۳
۴ درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ایران ۱۳۷۹

 

فعاليت‌هاي پژوهشي

كتاب‌ها (تحقیق، طرح پژوهشی و…)

 

 

مقالات (مجلات، همایش‌ها)

 

رديف نام مقاله تأليف / ترجمه محل ارائه شماره مجله ملاحظات
علمی ـ پژوهشی
۱ مسئولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری تأليف فصلنامه نامه مفید (شماره ۴۳) تابستان ۱۳۸۳ علمی ـ پژوهشی
۲ نظریه کار و مالکیت و کاربرد آن در مالکیت فکری تأليف فصلنامه نامه مفید (شماره  ۴۶) زمستان ۱۳۸۳ علمی ـ پژوهشی
۳ بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری تأليف اقتصاد اسلامي

۸(۳۳):۱۷۹-۲۱۱

بهار ۱۳۸۸ علمی ـ پژوهشی
۴ تحولات بین‌المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه‌های جغرافیایی با تأکید بر فرش‌های ایرانی تألیف فصلنامه فقه و حقوق (شماره ) علمی ـ پژوهشی
۵ نظریه لا ضرر به مثابه نظریه با تاکید بر حقوق خانواده تألیف مطالعات راهبردي زنان، (۵۱)۱۳

 

بهار ۱۳۹۰، ص ۷ـ۴۲ علمی ـ پژوهشی

 

۶ مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در فراورده‌های دارویی تألیف فصلنامه حقوق اسلامی ۸:۲۹ تابستان ۱۳۹۰ علمی ـ پژوهشی

 

۷ مصادیق حقوق مالکیت فکری در صنعت ورزش تألیف فصلنامه حقوق اسلامی

سال ششم، شماره ۲۳

زمستان ۱۳۸۸ علمی ـ پژوهشی
۸ جایگاه اخلاق زیستی در نظام حقوق اسلامی تألیف فصلنامه حقوق اسلامی پذیرفته شده علمی ـ پژوهشی
علمی ـ ترویجی / تخصصی
۱ تبیین نظریه منطقه الفراغ تأليف فصلنامه اقتصاد اسلامی (شماره ۸) بهار ۱۳۸۲
۲ مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن تألیف فصلنامه فقه و حقوق (شماره ۵) تابستان ۱۳۸۴
۳ بومی‌سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی تأليف فصلنامه فقه و حقوق (شماره ۷) زمستان ۱۳۸۴
۴ جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری تأليف فصلنامه فقه و حقوق (شماره ۸) بهار ۱۳۸۵
۵ مذاق شریعت تأليف فصلنامه فقه و حقوق (شماره ۹) تابستان ۱۳۸۵
۶ مخالفت با مالکیت فکری ترجمه فصلنامه فقه و حقوق (شماره ۱۰) پاییز ۱۳۸۵
۷ ادله قرآنی مسئولیت مدنی تألیف فصلنامه فقه و حقوق (شماره ۱۵) زمستان ۱۳۸۶
۸ مساله‌شناسی با تأکید بر حوق زن و خانواده تألیف دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده، ش ۵۳، ص ۶۸ـ۹۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۹
۹
سایر و
۱ بررسی اصل ۲۴ قانون اساسی تألیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زمستان ۱۳۷۸
۲ بیعت از دیدگاه امام علی (ع) تأليف دانشنامه امام علی (ع) (جلد ۵) ۱۳۸۰
۳ اصلاحات در دستگاه قضایی تألیف کتاب نقد (شماره ۱۶)
۴ روش تحلیل و ارزیابی حقوق زنان تأليف کتاب نقد (شماره ۱۷)
۵ حقوق المرأة بین الواقع المعیش و المواثیق الدولیه تألیف کتاب المنهاج (شماره ۹) بهار ۱۳۸۱
۶ حقوق زنان تألیف کتاب نقد (شماره )
۷ نقد کتاب اعدام در آمریکا تألیف کتاب نقد (شماره )
۸ قانون‌مداری و انقلاب اسلامی تألیف جرعه جاری (شماره )
۹ تطبیع أصول و مؤسسات الأنظمة الدخیلة فی نظام الحقوق الاسلامی تألیف همایش تونس پاییز ۱۳۸۳
۱۰ مبانی اخلاق کارگزاران تألیف مجموعه مقالات کنگره اخلاقی و عرفانی امام خمینی(ره) زمستان ۱۳۸۴
۱۱ فهم نظام‌مند حقوق اسلام تأليف همایش هرمنوتیک اتریش بهار ۱۳۸۵
۱۲ حقوق خانواده تأليف دانشنامه اسلام تابستان ۱۳۸۵
۱۳ فلسفه حقوق تأليف مجموعه مقالات فلسفه‌های مضاف پاییز ۱۳۸۵
۱۴ مبانی فقهی مالکیت فکری تألیف به سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام تابستان ۱۳۸۶
۱۵ مسئولیت مدنی در قرآن تألیف دانشنامه قرآن‌شناسی تابستان ۱۳۸۶
۱۶ ویژگی‌های نظام حقوق خانواده در اسلام تألیف همایش نقش خانواده در جامعه امروزی مسکو پاییز ۱۳۸۷
۱۷ تعامل بین تمدنی با تأکید بر حقوق تألیف همایش اقتدار علمی، اقتدار ملی زمستان ۱۳۸۷
۱۸ ظرفیت حقوق و خانواده تألیف همایش بین‌المللی حقوق خانواده زمستان ۱۳۸۷
۱۹ کلیات نظام حقوق زن در اسلام تألیف دانشنامه فرهنگ فاطمی زمستان ۱۳۸۸
۲۰ مبانی، منابع و روش حقوق زن تألیف دانشنامه فرهنگ فاطمی زمستان ۱۳۸۸
۲۱ تحول مالکیت فکری ترجمه فصلنامه فقه و حقوق (شماره )
۲۲ نظریه‌پردازی و نظام‌پردازی در حوزه زنان تألیف مطالعات خانواده زمستان ۱۳۸۸
۲۳ حقوق شهروندی و حقوق مالكیت فكری تألیف همایش ملی حقوق شهروندی در ایران ۱۴۰۴
۲۴ منطقه فراغ تالیف همایش بین المللی فقه و حقوق زمستان ۱۳۹۰
۲۵ منطق تقنین تألیف همایش ملی بازخوانی فقهی حقوقی نهادهای جمهوری اسلامی اردیبهشت ۹۱
۲۶ درامدی بر نظریه حقوقی اسلام تألیف کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی اردیبهشت ۹۱
۲۷ چيستي و چرايي حقوق اديان تأليف همايش ملي حقوق اديان مهرماه ۹۱
۲۸ جايگاه کرامت در نظام حقوقي اسلام از منظر روش‌شناسي تأليف همايش ملي صيانت از کرامت انساني در انديشه حقوقي اسلام مهرماه ۹۱
۲۹ دیدگاه امام خمینی پیرامون حقوق بشر تألیف
۳۰ کلیات حقوق نظام حقوق زن تألیف در دست پژوهش
۳۱ روش‌شناسی حقوق زن تألیف در دست چاپ
۳۲ نسبت دولت و حق تالیف نکوداشت دکتر قربان نیا
۳۳ حق در قرآن تالیف دانشنامه قرآن در دست چاپ
۳۴ مسوولیت مدنی در قرآن تالیف دانشنامه قرآن در دست چاپ
۳۵ نظریه حق امام خمینی تالیف دانشنامه امام خمینی در دست چاپ
۳۶ روش‌شناسی حق تالیف نکوداشت دکتر محقق چاپ شده است
۳۷ نظام احکام فقهی تالیف دانشنامه پیامب اعظم در دست بررسی
۳۹ اصل سرزمینی؛ مبنای نظری و آثار آن در نظام حقوق مالکیت فکری تالیف حقوق اسلامی شماره ۴۸
۴۰ سلاح های کشتار جمعی و مبانی فقهی و حقوقی ممنوعیت استفاده از آنها تالیف حقوق اسلامی ۳۸
۴۱ مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در فرآورده های دارویی تالیف حقوق اسلامی ۲۹
۴۲ لاضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی تالیف مطالعات راهبردی زنان ۵۱
۴۳ تحلیل حقوقی – اقتصادی اموال فکری – معنوی (غیر فیزیکی) تالیف اقتصاد اسلامی سال دهم شماره۳۹ پاییز ۱۳۸۹
۴۴ درآمدی بر مسأله شناسی حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی زن و خانواده در اسلام تالیف فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال پانزدهم پاییز و شماره ۵۳ زمستان ۱۳۸۹
۴۵ نظریه حق از دیدگاه محمدحسین غروی اصفهانی(محقق اصفهانی) تالیف حقوق اسلامی سال نهم شماره ۳۴ پاییز ۱۳۹۱
۴۶ وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران تالیف حقوق اسلامی سال دهم شماره ۳۶ بهار ۱۳۹۲
۴۷ مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه تالیف حقوق اسلامی سال یازدهم شماره ۴۰ بهار ۱۳۹۳
۴۸ قواعد بنیادین در حقوق و روش شناسی احراز و توسعه آنها تالیف حقوق اسلامی سال یازدهم شماره ۴۲ پاییز ۱۳۹۳
۴۹ احسان به جمع (احسان جمعی) و نقش آن در مسئولیت مدنی تالیف فقه و اصول سال چهل و هفتم شماره ۱۰۱ تابستان ۱۳۹۴
۵۰ جایگاه مطالعات اخلاقی در نظام مالکیت فکری تالیف حقوق اسلامی سال دوازدهم شماره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴
۵۱ تغییر و ساخت و تفکیک آن از شناخت به عنوان راهبرد تحقق علوم انسانی اسلامی تالیف مجموعه مقالات کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی پاییز ۱۳۹۶
۵۲ چیستی آفرینش های هنری و ادبی و چرایی حمایت حقوقی از آنها تالیف الهیات هنر زمستان ۱۳۹۴
۵۳ چرایی و چگونگی تقنین اخلاق تالیف دین و قانون پاییز ۱۳۹۴
۵۴ دغدغه نظام سازی دینی «شهید صدر و فقه اهداف» تالیف نقد کتاب فقه و حقوق تابستان ۱۳۹۴
۵۵

 

سایر فعالیت‌های پژوهشی

 

رديف عنوان فعالیت نوع فعالیت به سفارش سال تهیه ملاحظات
۱ تدوین سرفصل‌های رشته فلسفه فقه و حقوق (گروهی) طراحی سازمان برنامه‌ریزی دروس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۶ اتمام یافته
۲ مبانی ارزشی و بینشی نقشه جامع علمی کشور طراحی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۷ اتمام یافته
۳ تدوین سرفصل‌های درس مالکیت فکری برای رشته حقوق اقتصادی طراحی دانشگاه تهران (پردیس قم) ۱۳۸۷ اتمام یافته
۴ تدوین سرفصل‌های رشته علوم و معارف قرآن كریم گرایش مطالعات زن و خانواده در اسلام دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم ۱۳۹۰
۵

 

حضور در کرسی‌‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

 

  عنوان کرسی نوع کرسی تاریخ برگزاری محل برگزاری سطح حضور
۱ ترسیم نظام مالکیت فکری بر اساس مبانی نظری نظریه‌پردازی پاییز ۱۳۸۵ دبیرخانه دین‌پژوهان نظریه‌پرداز
۲ حکم ظاهری بودن ارش در پرتوی جامعیت شریعت نظریه‌پردازی زمستان ۱۳۸۵ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داور
۳ نقد دائرةالمعارف فقه مقارن نقد بهار ۱۳۸۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناقد
۴ نقد مدل حقوقی ایران نقد زمستان ۱۳۸۷ دانشگاه علامه طباطبایی ناقد
۵ نظام دفاعی اسلام نوآوری پاییز ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داور
۶ تبیین باب ضمان نفوس نظریه‌پردازی بهار ۱۳۸۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناقد
۷ مصلحت در فقه امامییه نظریه‌پردازی پاییز ۹۰ حوزه امام رضا دبیر علمی
۸ فرزندخواندگی نواوری زمستان ۹۰ پژوهشگاه ناقد

 

 

حضور در همایش‌های علمی

 

  عنوان همایش تاریخ برگزاری محل برگزاری موسسه برگزار کننده سطح حضور
۱ کنگره اخلاقی و عرفانی امام خمینی (ره) زمستان ۱۳۸۴ قم تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ارائه مقاله
۲ همایش بزرگداشت جلال‌الدین آشتیانی پاییز ۱۳۸۵ قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه مقاله
۳ همایش بزرگداشت راغب اصفهانی پاییز ۱۳۸۵ اصفهان آیسسکو و پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی مدیر گروه
۴ همایش زن،‌ انقلاب اسلامی، هویت بازیافته زمستان ۱۳۸۵ تهران معاونت بسیج خواهران نمسا سخنرانی و شرکت در  میزگرد و همکاری در طراحی همایش
۵ همایش معنویت، عفاف و خانواده زمستان ۱۳۸۶ تهران مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

وزارت خارجه

شرکت در جلسات شورای عالی برنامه‌ریزی و شورای علمی
۶ همایش نقد و بررسی قانون احوال شخصیه افغانستان پاییز ۱۳۸۷ افغانستان مؤسسه کاتب سخنران و ارزیاب و میهمان ویژه
۷ همایش نقش خانواده در جامعه امروزی پاییز ۱۳۸۷ روسیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه ارائه مقاله
۸ همایش بین‌المللی حقوق خانواده زمستان ۱۳۸۷ تهران مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه مقاله و سخنرانی و مدیریت علمی کمیته مبانی
۹ همایش اقتدار علمی، اقتدار ملی زمستان ۱۳۸۷ تهران دانشگاه عالی دفاع ملی ارائه مقاله و سخنرانی
۱۰ همایش نواندیشی دینی پاییز ۱۳۸۸ تهران دانشگاه شهید بهشتی سخنران و طراحی و میزگردهای پیش‌همایش
۱۱ همایش طرح هدی زمستان ۱۳۸۸ تهران بسیج سپاه سیدالشهداء سخنران و طراحی همایش
۱۲ همایش جهانی زنان (ضرورت طراحی منشور خانواده) زمستان ۱۳۸۸ تهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سخنران
۱۳ همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط بهار ۱۳۸۹ تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنران
۱۴ همایش بین المللی فقه و حقوق زمستان ۹۰ قم مرکز تحقیقات مجلس ارایه مقاله
۱۵ همایش ملی حقوق شهروندی در ایران ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد
۱۶ همایش بین المللی فقه و قانون زمستنان ۹۰ قم مركز فقهی مجلس سخنران
۱۷ همایش صیانت از کرامت انسانی پاییز ۹۱ قم کمیسیون حقوق بشر اسلامی سخنران با عنوان «جایگاه کرامت انسانی در نظام حقوقی از منظرروش‌شناسی»
۱۸ همایش اندیشه راهبردی زن و خانواده زمستان ۹۱ زاهدان مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سخنرانی با عنوان ضرورت نظریه پردازی
۱۹ همایش اندیشه راهبردی زن و خانواده زمستان ۹۱ اهواز مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سخنرانی با عنوان ضرورت نظریه پردازی

 

 

حضور در نشست‌ها، هم‌اندیشی‌‌ها یا کارگاه‌های علمی

 

  عنوان هم‌اندیشی/ کارگاه تاریخ برگزاری سطح برگزاری محل برگزاری سطح حضور
۱ ۸ جلسه مالکیت فکری پاییز ۱۳۸۴ میزگرد رادیو معارف سخنران
۸ جلسه تعبد و عقلانیت پاییز ۱۳۸۴ میزگرد رادیو معارف سخنران
۲ ۸ جلسه مسئولیت مدنی تابستان ۸۵ میزگرد رادیو معارف سخنران
۳ ۲۷ جلسه فلسفه فقه بهار ۱۳۸۵ میزگرد رادیو معارف سخنران
۴ ۴ جلسه مسائل مستحدثه پاییز ۱۳۸۵ میزگرد رادیو معارف سخنران
۵ مالکیت فکری پاییز ۱۳۸۵ نشست علمی دانشگاه قم سخنران
۶ نشست علمی مسئولیت مدنی بهار ۱۳۸۶ نشست علمی جامعه العلوم الاسلامی سخنران
۷ فقه مالکیت فکری بهار ۱۳۸۶ نشست علمی شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران سخنران
۸ ۳ جلسه فلسفه حقوق خانواده تابستان ۱۳۸۶ کارگاه علمی آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سخنران
۹ استقلال نظام مالکیت فکری پاییز ۱۳۸۶ نشست علمی مرکز پژوهشهای حقوق مالکیت فکری مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران سخنران
۱۰ کپی‌رایت در اسلام و نظامهای حقوقی معاصر زمستان ۱۳۸۶ نشست علمی جامعه العلوم الاسلامی سخنران
۱۱ حقوق خانواده زمستان ۱۳۸۶ نشست علمی نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد مرکز منطقه ۸ و ۱۲ سخنران
۱۲ حقوق بشر و مالکیت فکری تابستان ۱۳۸۷ نشست علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی سخنران
۱۳ پرسش‌های فقهی در مواجهه با دانش حقوق بهار ۱۳۸۸ نشست علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی سخنران
۱۴ نظام جامع حقوق زن تابستان ۱۳۸۸ نشست علمی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سخنران
۱۵ نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام پاییز ۱۳۸۸ نشست علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناقد
۱۶ فقه و مصلحت پاییز ۱۳۸۸ میزگرد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دانشگاه فردوسی مشهد سخنران
۱۷ فلسفه حقوق خانواده پاییز ۱۳۸۸ کارگاه آموزشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و آیسسکو سخنران
۱۸ طرح ولایت زن و خانواده زمستان ۱۳۸۸ کارگاه آموزشی معاونت بسیج جامعه زنان کشور سخنران
۱۹ مذاق شریعت بهار ۱۳۸۹ نشست علمی مرکز فقهی ائمه اطهار ناقد
۲۰ فقه و عرف بهار ۱۳۸۹ نشست علمی دفتر تبلیغات اصفهان ناقد
۲۱ حجاب در گفتمان لیبرالیسم ۱۵/۴/۱۳۸۹ کارگاه علمی سازمان بسیج-طرح تربیت مربی شبکه خوشه‌ای بسیج جامعه زنان کشور سخنران
۲۲ حجاب در گفتمان توحیدی ۱۶

 

کارگاه علمی سازمان بسیج-طرح تربیت مربی شبکه خوشه‌ای بسیج جامعه زنان کشور سخنران
۲۳ سیاستهای تهاجم فرهنگی در عرصه حجاب و عفاف ۱۳/۴/۱۳۹۰ کارگاه علمی در مشهد سازمان بسیج جامعه زنان کشور سخنران
۲۴ مطالعه تطبیقی حجاب در گفتمام لیبرالیست و اسلام ۱۲/۴/۱۳۹۰ کارگاه علمی مشهد سازمان بسیج جامعه زنان کشور سخنران
۲۵ بررسی سیاستهای نظام اداری در بخش زنان و خانواده اردیبهشت ۱۳۹۰ تهران شورای فرهنگی اجتماعی زنان دبیر همایش
۲۶ بررسی سیاستهای و راهکارهای ارتقای خانواده ۲/۴/۱۳۹۰ تهران مرکز مطالعات زن و خانواده کارشناس
۲۷ بررسی سیاستهای ارتقای خانواده ۱۰/۴/۱۳۹۰ تهران مرکز مطالعات زن و خانواده کارشناس
۲۸ راه‌کارهای ارتقای روابط علمی ایران و افغانستان خرداد ۱۳۹۰ کابل آکادمی علوم افغانستان کارشناس و سخنران و نماینده پژوهشگاه

 

۲۹ اخلاق و حقوق خانواده ۵ جلسه خرداد ۱۳۹۰ رادیو معارف قم رادیو معارف کارشناس
۳۰ پرسش و پاسخ پاییز ۹۰ دانشگاه الزهرا تهران کارشناس
۳۱ سکولاریسم و حقوق پاییز ۹۰ دانشگه علم و صنعت تهران سخنران
۳۲ روش‌شناسی مسایل زنان زمستان ۹۰ دانشگاه الزهرا تهران مدرس
۳۳ مسایل مسئولیت مدنی زمستان ۹۰ دادگستری یزد یزد مدرس
۳۳ جلسه راهبردی زن و خانواده زمستنان ۹۰ دفتر مقام معظم رهبری تهران دبیر بخش حقوق
۳۵ تحلیل حقوق زن با رویکرد اسلامی ۲۱ اردیبهشت ۹۱ نهاد رهبری در دانشگاهها تهران- جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور مدرس
۳۶ درآمدي بر نظريه حقوق اسلام ۳۱ ارديبشهت ۹۱ مؤسسه صدرا تهران ـ صدا و سيما ارائه مقاله
۳۷ آشنایی با مباحث روش‌شناسی مطالعات حقوقی با تأکید بر حقوق بشر در اسلام ۱۳/۴/۹۱ مرکز فقهی ائمه اطهار کارگاه اموزشی
شبهات و پرسشهای مطروحه در حقوق زن و حقوق بشر ۱۳/۴/۹۱ مرکز فقهی ائمه اطهار کارگاه اموزشی
۳۹ روش‌شناسی نظام حقوق زن در اسلام ۷ / ۶ / ۹۱ دانشگاه فردوسی مشهد بسیج دانشجویان و اساتید کارگاه آموزشی
۴۰ روش‌شناسی ایجاد تحول و اسلامی کردن رشته مطالعات زنان (هم اندیشی بررسی روش‌های ارتقا و اسلامی کردن رشته مطالعات زنان) ۱۷/۷/۹۱ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی مقاله
۴۱ ست علمی کمیته مطالعات زن و خانواده شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی آبان‌ماه ۱۳۹۱ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنرانی
۴۲ عقد مشارکت عمومی آذرماه ۱۳۹۱ نشست علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی سخنرانی و نقد
۴۳ روش‌شناسی حقوق دیماه ۱۳۹۱ اساتید دانشگاه امام صادق دانشگاه امام صادق کارگاه آموزشی

 

 

 

 

 

           

مصاحبه

 

  موضوع مصاحبه مرجع مصاحبه تاریخ مصاحبه مکان مصاحبه تاریخ انتشار یا پخش
۱ معرفی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رادیو معارف پاییز ۱۳۸۵ دفتر قم پاییز ۱۳۸۵
۲ راهکار حوزه؛ تخصصی شدن آموزش، توجه به موضوعات جدید در پژوهش مجله دین‌پژوهان پاییز ۱۳۸۵ دفتر قم زمستان ۱۳۸۵  شماره ۴ و ۵
۳ حق بر سلامت رادیو معارف بهار ۱۳۸۸ دفتر تهران بهار ۱۳۸۸
۴ دانشنامه‌ها خبرگزاری فارس تابستان ۱۳۸۸ دفتر تهران تابستان ۱۳۸۸
۵ خبرگزاری رسا تابستان ۱۳۸۸ دفتر تهران تابستان ۱۳۸۸
۶ وحدت حوزه و دانشگاه رادیو معارف پاییز ۱۳۸۸ دفتر قم پاییز ۱۳۸۸
۷ درباره چیستی و فلسفه پژوهشگاه مجله پنچره پاییز ۱۳۸۸ دفتر تهران پاییز ۱۳۸۸
۸ حقوق و قرآن رادیو قرآن پاییز ۱۳۸۸ صدا و سیمای تهران پاییز ۱۳۸۸
۹ اسلام و مرجعیت (آنه مید اشلاتمن / دانشگاه اوترخت هلند) معاونت بین‌الملل زمستان ۱۳۸۸
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
زمستان ۱۳۸۸
۱۰ نقد مصوبه مجلس در دایمی کردن حق مادی مولف خبرگزاری رسا ۱۵/۴/۱۳۸۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۵/۴/۱۳۸۹
۱۱ روحانيت و تجربه قانونگذاري /به کوشش جواد ميرخليلي ۱۷/۱۰/۸۸ پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامي کتاب روحانيت و انقلاب اسلامي/چاپ اول/زمستان ۱۳۸۹
۱۲ عدالت همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اردیبهشت ۱۳۹۰ همایش خبرگزاری‌های مختلف
۱۳ پوشش و حجاب موسسه ……. پاییز ۹۰ سه جلسه مصاحبه
۱۴ مسایل زن و خانواده موسسه …… پاییز ۹۰ مصاحبه مربوط به جلسه راهبردی مقام معظم رهبری
۱۵ درباره پژوهشگاه نشریه پژوهش حوزه پاییز ۹۰ مصاحبه تفصیلی
۱۶ ضرورت رویكرد حقوقی به مسائل زنان و خانواده ریحان ـ ضمیمه جام جم بهمن ۹۰ تهران ـ مصاحبه علمی اسفند ۹۰
۱۷ مسائل و مباحث زن و خانواده نشریه حورا تابستان ۹۱ قم مصاحبه علمی
۱۸ علوم انسانی اسلامی فصلنامه صدرا تابستان ۹۱ قم مصاحبه علمی
۱۹ نشریات تخصصی نمایشگاه نشریات تخصصی (وزارت ارشاد) بهمن ۹۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

کسب مقام در جشنواره‌های علمی

 

  عنوان جشنواره عنوان رتبه کسب شده تاریخ برگزاری سازمان برگزارکننده جشنواره
۱ دبیرخانه دین‌پژوهان تحقیق آرای عمومی اول ۱۳۸۲ دبیرخانه دین‌پژوهان
۲ کتاب سال دانشجویی کتاب آرای عمومی دوم ۱۳۸۳
۳ جشنواره علامه طباطبایی کتاب آرای عمومی اول تابستان ۱۳۸۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴ دبیرخانه دین‌پژوهان تحقیق مبانی مالکیت فکری دوم ۱۳۸۵ دبیرخانه دین‌پژوهان
۵ دبیرخانه دین‌پژوهان تحقیق مسئولیت مدنی در فقه امامیه اول ۱۳۸۵ دبیرخانه دین‌پژوهان
۶ همایش پژوهش و فناوری پژوهشگر برتر سال اول زمستان ۱۳۸۵ وزارت علوم و فن‌آوری
۷ پژوهش استان پژوهشگر برتر استان اول زمستان ۱۳۸۵ استانداری و دانشگاه قم
۸ حکومت اسلامی آرای عمومی شایان تشویق ۱۳۸۵ دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
۹ جشنواره علامه طباطبایی تحقیق مبانی مالکیت فکری اول تابستان ۱۳۸۶ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۰ کتاب خانواده فلسفه حقوق خانواده (گروهی) اول پاییز ۱۳۸۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت آموزش و پرورش

۱۱ سومین دوره جایزه کتاب فصل کتاب مبانی مالکیت فکری اول زمستان ۱۳۸۶ خانه کتاب
۱۲ فرهنگ خانواده فلسفه حقوق خانواده اول پاییز ۱۳۸۷ مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
۱۳ کتاب سال حوزه کتاب مبانی مالکیت فکری اول زمستان ۱۳۸۷ حوزه علمیه قم
۱۴ جشنواره فارابی کتاب مبانی مالکیت فکری دوم پاییز ۱۳۸۹ وزارت علوم
۱۵ جشنواره مطبوعات مقاله تحلیل حقوق اقتصادی مالیت فکری دوم پاییز ۱۳۸۹ وزارت ارشاد اسلامی
۱۶ كتاب فصل نظام حقوق زن شایان تشویق زمستنان ۹۰ وزارت ارشاد
۱۷ کتاب سال حوزه حقوق زن و خانواده برگزیده سال ۱۳۹۱ حوزه علمیه قم
۱۸ کتاب سال حوزه فلسفه حقوق زن شایان تقدیر سال ۱۳۹۱ حوزه علمیه قم
۱۹ کتاب سال حوزه حقوق و مسئولیتهای فردی و اجتماعی زن شایان تقدیر سال ۱۳۹۱ حوزه علمیه قم
۲۰ کتاب سال حوزه فلسفه مالکیت فکری شایان تحسین سال ۱۳۹۲ حوزه علمیه قم
۲۱ جشنواره علامه طباطبایی کتاب مبانی مالکیت فکری رتبه دوم سال ۱۳۹۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 

ارزيابي مقالات

 

  عنوان مقاله مجله تاريخ
۱ مفهوم شناسي مباني در پژوهش‌هاي حقوقي فصلنامه حقوق خصوصي ارديبهشت ۹۰
۲ منع رقابت غيرمنصفانه در استفاده از علائم و نام‌هاي تجاري فصلنامه حقوق خصوصي ارديبهشت ۹۰
۳ عدالت در روش شناخت همايش ملي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ارديبهشت ۹۰
۴ روش‌شناسي نظريه‌پردازي در مورد عدالت همايش ملي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ارديبهشت ۹۰
۵ حق امنيت فردي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ارديبهشت ۹۰
۶ تعدیل مهریه و تعدیل طلاق فصلنامه مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی اردیبهشت ۹۰
۷ منطقه الفراغ منطقه فارغ از تشریع یا منطقه ای خالی از قوانین الزامی فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ازاد واحد بابل مرداد ۹۰
۸ كارگاه مسئولیت مدنی قضات دادگستری یزد زمستان ۹۰
۹ حقوق و سكولاریسم دانشگاه علم و صنعت پاییز ۹۰
۱۰ حقوق مسئولیت مدنی دانشگاه مفید پاییز و زمستنان ۹۰
۱۱ مبانی مالكیت فكری تربیت مدرس پاییز و زمستنان ۹۰
۱۲ مسئولیت مدنی كاشان پاییز و زمستنان ۹۰
۱۳ مبانی مالكیت فكری دانشگاه قم پاییز و زمستنان ۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
فهرست