ارزیابی تاثیر عوامل تکنولوژیکی، سازمانی و محیطی بر ابعاد نوآوری و تاثیر آن بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) با اثر میانجی پویایی محیط‌زیست (مورد مطالعه: کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) سلوکی، زهره؛

چکیده:هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر عوامل تکنولوژیکی، سازمانی و محیطی بر ابعاد نوآوری و تاثیر آن بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) با اثر میانجی پویایی محیط‌زیست شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است. جامعه تحقیق حاضر کلیه کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است. برای تعیین حجم نمونه با توجه به گستردگی فضای جامعه و براساس فرمول کوکران برای جامعه با تعداد نامعلوم تعداد 384 نفر به عنوان فضای نمونه در نظر گرفته شده است. در تحقیق حاضر برای بررسی متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد عوامل تکنولوژیکی شامل 10 سوال، توانایی مدیریت دانش شامل 9 سوال، پویایی محیطی شامل 3 سوال، نوآوری شامل7 سوال و و عملکرد شرکت شامل 4 سوال از تحقیق سوتو-آکوستا و همکاران (2018) استفاده شد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد. آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیونی بررسی شد نرم‌افزارهای مورد استفاده اس‌پی‌اس‌اس ورژن 23 و اسمارت پی‌ال‌اس بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که: توانایی فناوری اطلاعات، توانایی مدیریت دانش و پویایی محیطی بر ابعاد نوآوری تاثیر می‌گذارند. همچنین نوآوری بر عملکرد شرکت تاثیر می‌گذارد و نیز پویایی محیطی بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری می‌گذارد.

Noormags ارزیابی تاثیر عوامل تکنولوژیکی، سازمانی و محیطی بر ابعاد نوآوری و تاثیر آن بر عم 1764376

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
فهرست