ارزیابی تاثیر اعتماد سازمانی بر رفتارهای ضد تولید سازمانی کارکنان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی عباسی، حسن؛

چکیده:هر هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر اعتماد سازمانی بر رفتارهای ضد تولید سازمانی کارکنان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی می‌باشد. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی به تعداد 250 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 151نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از 2 پرسشنامه اعتماد سازمانی آلونن و همکاران (2008) و رفتارهای ضد تولید سازمانی فاکس و اسپکتور (2002)، استفاده شده است. روائی پرسش‌نامه‌ها توسط3 نفر از اساتید مدیریت مورد تایید قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه ها برای متغیر اعتماد سازمانی78/0 و برای متغیر رفتار ضد تولید سازمانی 89/0 برآورد شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از (آزمون کولموگروف-اسمیرنف و آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اعتماد سازمانی بر رفتارهای ضد تولید سازمانی کارکنان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی تاثیر گذار است.

Noormags ارزیابی تاثیر اعتماد سازمانی بر رفتارهای ضد تولید سازمانی کارکنان شرکت نفت و گاز 1708494

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
فهرست