ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي ناشي از احداث بازار روز محله هليکوپترسازي شهر کرج

 

نوع مقاله: پژوهشی
ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي ناشي از احداث بازار روز محله هليکوپترسازي شهر کرج محورهای موضوعی :

برزو مروت 1 (دکتراي جامعه شناسي و عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان (پرديس شهيد مفتح شهرري))
تاریخ ارسال : 1399/01/16 تاریخ تایید : 1401/01/29 تاریخ انتشار : 1401/01/29

کلید واژه: اقدام توسعه‌اي, مديريت شهري, تأثيرات اجتماعي و فرهنگي و بازار روز.,

چکیده مقاله :

مقاله حاضر برگرفته از پژوهش «تأثيرات اجتماعي و فرهنگي ناشي از احداث بازار روز منطقه 7 در شهر کرج» بوده که در سال 1399 به انجام رسيده است. مهمترين هدف مطالعة حاضر، تلاش در جهت انطباق و همراستايي پروژه طراحي‌شده و زمينة اجتماعي و فرهنگي پيرامون آن با يکديگر و ارتقاي تعامل و رابطة کارآمد آنها است. با توجه به اينکه طراحي و احداث بازار روز داراي آثار و پيامدهاي مثبت و منفي است، به گونه‌اي که از يکسو راه‌اندازي و بهره‌برداري از آن مي‌تواند مشکلات و گرفتاري‌هايي را براي همسايگان و ساکنان همجوار پروژه ايجاد نمايد و از سوي ديگر کسب منافع اقتصادي، توجه به عدالت اجتماعي و كاهش ترددهاي درون‌شهري را به ارمغان آورد، ضرورت پژوهش درباره تأثيرات و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي را بيش از پيش آشكار مي‌سازد. روش تحقيق مطالعه حاضر تلفيقي از مطالعه کمي (پيمايش و مطالعات کتابخانه‌اي) و کيفي (مشاهده ميداني و مصاحبه عميق) است. از روش‌هاي کيفي به منظور مطالعات اکتشافي و از روش‌هاي کمي براي تدقيق يافته‌هاي اين مطالعات استفاده شده است. يافته‌هاي پژوهش بيانگر اين است که مهمترين تأثيرات بنا به اندازه و دامنة تأثيرات، گستره، تعداد و ترکيب آنها به ترتيب مربوط به: 1-تغييرات جمعيتي 2- ارزيابي تصور افراد درباره سلامت و امنيت عمومي (ترافيک و آلودگي) 3- اختلال در زندگي روزمره 4- ارزيابي تغيير در تمرکز تجاري اجتماع 5 -تأثير بر کسب و کار و اشتغال 6- ارزيابي شکل‌گيري نگرش‌ها درباره پروژه 7- ارزيابي فعاليت گروه ذي‌نفع 8- خريد و فروش املاک و زمين است. در پايان به تدوين نظام مراقبت هوشمند براي کاستن از تأثيرات منفي ناشي از طراحي و احداث بازار روز و راه‌کارهايي براي تقويت تأثيرات مثبت پرداخته شده است.

چکیده انگلیسی:

The present paper is derived from a study conducted in 2020 under the title “Social and cultural impacts of the construction of a wet market in Karaj region 7”. The most important purpose of this study is to make sure the designed project conforms to the surrounding social and cultural context and also to improve their interaction and effective relationship. Considering that the design and construction of the wet market have both positive and negative effects and impacts – on the one hand, its establishment and operation can cause problems and difficulties for the neighbors and local residents of the project, and on the other hand, it can contribute to economic benefits, social justice, and reducing intra-city traffic – it reveals the necessity of research on social and cultural effects and impacts. The research method of this study is a combination of quantitative (survey) and qualitative (field observation and in-depth interview) research. Qualitative methods have been used for exploratory studies and quantitative methods have been used to ascertain the findings of those studies. Findings of the research indicate that the most important effects based on size and scope, extent, frequency, and composition are: 1- Demographic changes 2- Assessing people’s perceptions about public health and safety (traffic and pollution) 3 – Disruption of daily life 4- Assessing the change in commercial centralization of the community 5- Impact on business and employment 6- Assessing the formation of attitudes towards the project 7- Assessing the activities of the stakeholder group 8- Trading real estate and land. Finally, a smart monitoring system is developed to reduce the negative impacts of the design and construction of the wet market and strategies to strengthen the positive impacts.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
فهرست